ചിത്ര പ്രദർശനം

ഫാക്ടറി ഡിസ്പ്ലേ

പുറത്ത് 1
ഔട്ട്01
പുറത്ത്02
ഔട്ട്03
ഔട്ട്04
ഔട്ട്05
ഔട്ട്06

ഉത്പാദന പ്രക്രിയ

fac01
fac02
fac06
fac04
fac05
fac03
fac07

ഉപകരണങ്ങൾ

p1
p2
p4
p3
p5

ഗവേഷണവും വികസനവും

c1
c2
c4
c3